Ga naar inhoud

29 april 2020

Nadeelcompensatie Lelystad Airport

In april 2014 hebben Schiphol Group en NV Luchthaven Lelystad (hierna: exploitant) de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzocht om een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad. Hierin is gevraagd om het volgende gebruik mogelijk te maken:

Het besluit met betrekking tot Lelystad Airport staat vast
In april 2014 hebben Schiphol Group en NV Luchthaven Lelystad (hierna: exploitant) de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzocht om een luchthavenbesluit voor de luchthaven Lelystad. Hierin is gevraagd om het volgende gebruik mogelijk te maken:

• Voldoende ruimte voor het mogelijk maken van niet mainport gebonden vliegverkeer met narrow-body vliegtuigen
Dit noemt men ook wel groot luchtverkeer. Een narrow-body vliegtuig is een vliegtuig met een gangpad en twee rijen stoelen van twee of drie stoelen per rij. In dit geval zal het voornamelijk gaan om het type Boeing 737 en Airbus 320 Een mainport duidt het (inter)nationale belang van een vliegveld aan. Schiphol en Rotterdam Airport zijn voorbeelden van vliegvelden die wel een mainport zijn.

Uiteindelijk beoogt de exploitant jaarlijks circa 45.000 vliegtuigbewegingen grootluchtverkeer af te handelen inclusief vluchten voor onderhoud van de bedoelde vliegtuigen op de luchthaven. De exploitant wil op de luchthaven voorzieningen inrichten voorde afhandeling van met dit verkeersvolume gepaard gaande passagiersstromen en gaat daarbij uit van uiteindelijk 6,7 miljoen af te handelen passagiers.

• Voldoende ruimte voor het op jaarbasis mogelijk maken van zakelijke vluchten
Dit noemt men ook wel general aviation of klein luchtverkeer. Het zal voornamelijk gaan om kleinere straalvliegtuigen, helikoptervluchten en vluchten met kleine (les-) vliegtuigen en een beperkt aantal vliegtuigbewegingen met deze toestellen voor onderhoud. De exploitant wil hiermee de in 2014 bestaande omvang van het klein luchtverkeer, van ongeveer 110.000 vliegtuigbewegingen, uiteindelijk terug te brengen tot circa 42.000 vliegtuigbewegingen.

Benodigde voorzieningen
Ten behoeve van dit gebruik heeft de exploitant ook verzocht om in het luchthavenbesluit de volgende voorzieningen mogelijk te maken:
 Een startbaan met een operationele lengte van 2.400 meter
 Een landingsbaan meteen operationele lengte van 2.100 meter.
 Een luchthavengebied met ruimte voor de hiervoor genoemde start- en landingsbaan, taxibanen, een nieuw platform, een nieuwe passagiersterminal, parkeerfaciliteiten en andere voor de gebruikers van belang zijnde faciliteiten.
 Openstelling van de luchthaven tussen 6.00 uur en 23.00 uur met een extensieregeling tussen 23.00 uur en 24.00 uur.

De overheid heeft op 12 maart 2015 het besluit genomen en dat op 1 april 2015 ter inzage gelegd. Vanaf dat moment zijn termijnen gaan lopen. De meeste zijn ook verlopen, behalve de termijn voor nadeelcompensatie.

Lelystad Airport wordt gebruikt voor vakantievluchten van Schiphol (mogelijk al in 2020?)
Het zal, samen met Eindhoven Airport, vakantievluchten binnen Europa en bestemmingen rond de Middellandse Zee overnemen van Schiphol. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en het luchtruim zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken is het de bedoeling dat er rond 2023 een herindeling van het luchtruim gaat plaatsvinden. Dit betekent wel dat Lelystad Airport verder zou kunnen groeien van 10.000 naar 23.000 vluchten per jaar. Dit kan zelfs uiteindelijk nog verder worden uitgebreid naar 45.000 vluchten per jaar. Een dramatische toename. Dat kan mogelijk van invloed zijn op de waarde van uw woning.

Mogelijk heeft u schade door dat besluit op de waarde van uw woning (nadeelcompensatie)
De overheid is onder andere belast met het treffen van maatregelen en het nemen van besluiten ten behoeve van het algemeen belang, zoals het Luchthavenbesluit Lelystad. Het besluit is onherroepelijk, maar dit neemt niet weg dat u als burger hierdoor wel schade kunt lijden en daarvoor nog . Bijvoorbeeld omdat de waarde van uw woning daalt vanwege het geluid van vliegtuigen die over komen. In principe is het uitgangspunt dat dergelijke schade voor uw eigen rekening komt. In bepaalde gevallen kunt u echter in aanmerking komen voor een vergoeding van deze schade. Dit wordt nadeelcompensatie genoemd. Op grond van artikel 8.56 lid 1 van de Wet luchtvaart kan een belanghebbende een verzoek indienen tot compensatie van schade door de komst van Lelystad Airport.

Kom ik in aanmerking voor nadeelcompensatie? Dat hangt af van bepaalde voorwaarden
Niet iedereen komt in aanmerking voor compensatie. Om in aanmerking te kunnen komen moet u belanghebbende zijn. Daarnaast bent u op grond van artikel 8.31 van de Wet Luchtvaart een legesbedrag verschuldigd van €300,-.
Dit bedrag moet u betalen voor de behandeling van uw verzoek en bent u dus ook verschuldigd als u geen belanghebbende blijkt te zijn. Wilt u weten of u eventueel in aanmerking kunt komen voor nadeelcompensatie? Dan moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Er moet sprake zijn van een direct verband (causaal) tussen de schade en het Luchthavenbesluit Lelystad.
 De schade moet onevenredig zijn.
 Uw schade is minimaal € 500,-. Voor bedrijven geldt een minimaal schadebedrag van€ 1.000,-.
 U heeft geen recht op nadeelcompensatie als u de schade kon voorzien.
 U heeft ook geen recht op nadeelcompensatie als uw schade ergens anders verzekerd is.
Meer informatie hierover vindt u ook in de factsheet van de Rijksoverheid.

Houdt u er rekening mee dat de kans zeer klein is dat u aanspraak kunt maken op nadeelcompensatie
Uit de praktijk blijkt namelijk dat compensatie ten aanzien van waardevermindering veroorzaakt door geluid van (overvliegende) vliegtuigen vaak niet wordt toegewezen.

Voor het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie geldt een termijn van vijf jaar
De termijn is gaan lopen op 1 april 2015. Dit betekent dat u vóór 1 april 2020 een verzoek tot nadeelcompensatie kunt indienen. Doet u dit niet en laat u de termijn verlopen? Dan is er sprake van verjaring en kunt u geen compensatie meer aanvragen.

Opschorten termijn van 5 jaar (stuiten)
Gelukkig is het ook mogelijk om deze verjaring te stuiten. Hiermee stopt u de verjaring per 1 april 2020 en gaat er opnieuw een termijn lopen van vijf jaar. U kunt hiervoor gebruik maken van de “voorbeeldbrief stuiting verjaring”.

Wilt u toch een verzoek tot nadeelcompensatie indienen?
Hiervoor kunt u informatie vinden op de website van Rijkswaterstaat: ‘Nadeelcompensatie en planschade‘  U kunt hier ook terecht wanneer u dit voor uw bedrijf wilt aanvragen. U kunt dit formulier versturen naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV Projectadvisering
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

U kunt het formulier het beste per aangetekende post versturen.
Let op! Het adres voor het aanvragen van compensatie is een ander adres dan voor het stuiten van de verjaringstermijn.

Deel dit bericht