Ga naar inhoud

25 juli 2023

Hoe werkt een ‘Verzoek om voorlopige voorziening’.

Stel, de gemeente heeft uw buren een omgevingsvergunning verleend voor een uitbouw aan de achterkant van hun woning. U bent het niet eens met deze plannen en u heeft bezwaar ingediend. Kort na het indienen van uw bezwaar gaan uw buren echter al voortvarend aan de slag met bouwen. Wat kunt u dan doen?

Verzoek om voorlopige voorziening (eisen)

U kunt om een voorlopige voorziening bij de rechter verzoeken. Dit is alleen mogelijk in gevallen waarin er een besluit is genomen en er dus sprake is van een bezwaar- of beroepsprocedure.

Immers, in een voorlopige voorziening wordt gevraagd om de werking van (bijvoorbeeld) een vergunning te schorsen, zodat deze niet gebruikt kan worden totdat er een beslissing op bezwaar is genomen of een uitspraak van de rechter in beroep.

Beoordeling verzoek om voorlopige voorziening

Hierbij wordt een afweging gemaakt van de volgende zaken, namelijk:

  • de spoedeisendheid van een dergelijk verzoek;
  • de inschatting van de voorzieningenrechter over de rechtmatigheid van de omgevingsvergunning, en;
  • een afweging van belangen.

Bij spoedeisendheid moet het bijvoorbeeld gaan om onomkeerbare gevolgen die na eventuele uitspraak in beroep niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. De voorzieningenrechter treft alleen een voorlopige voorziening als "onverwijlde spoed" dat vereist. Het is aan verzoeker om dat spoedeisende belang te onderbouwen.

Een verzoek wordt afgewezen als vrijwel zeker is dat het besluit rechtmatig is. Hierbij maakt het niet uit dat het verzoek spoedeisend is.

Is er wel sprake van een spoedeisend belang, maar is er twijfel over de (on)rechtmatigheid van de omgevingsvergunning, dan vindt er een afweging plaats van de belangen die partijen over en weer hebben. Hierbij wordt gekeken naar de gevolgen van de omgevingsvergunning en de consequenties van een eventuele voorziening. Het belang van vergunninghouder kan zwaarder wegen dan het belang van verzoeker.

Rechtspraak

Een vergunninghouder die bouwt terwijl er een rechtsmiddel tegen de verleende vergunning is ingesteld, bouwt op eigen risico. Als blijkt dat de vergunning ten onrechte is verleend kan de vergunninghouder op een later moment worden opgedragen het bouwwerk af te breken. Dan is er geen sprake van spoedeisend belang.

Naast de ‘onverwijlde spoed’ is dus vooral van belang of de rechter zal beoordelen of het besluit onrechtmatig is en in de bezwaarprocedure niet valt aan te passen. Daarna is het een afweging van belangen.

Behandeling door rechtbank

Nadat u uw verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend bij de rechtbank, zult u op korte termijn (enkele weken) worden uitgenodigd voor een zogenaamde mondelinge behandeling. U krijgt dan de gelegenheid om uw verzoekschrift mondeling toe te lichten.

U bent niet verplicht om te verschijnen, maar in vrijwel alle gevallen is dit wel aan te raden.

Deel dit bericht