Ga naar inhoud

Kwaliteit

U heeft recht op de beste juridische hulp. De kwaliteit van onze dienstverlening is daarom erg belangrijk. Op deze pagina leest u wat wij doen om u zo goed mogelijk te helpen.

U heeft recht op de beste juridische hulp

Niet alleen wíj vinden dat, dat vindt onze overheid en het verbond van verzekeraars ook. Iedereen is het er over eens dat uw verzekeraar u goed moet helpen. Daarom zijn er instanties en adviesraden opgericht. Deze instanties en adviesraden houden toezicht op de verzekeraars. Zij hebben ook regels, codes, werkafspraken en voorschriften bedacht waar verzekeraars zich aan moeten houden. Alles om u beter te kunnen helpen!

We stellen hoge eisen aan onszelf

We willen dat u gegarandeerd bent van kwalitatief goede rechtshulp. Daarom hebben we een kwaliteitshandvest gemaakt. Hierin staan de eisen genoemd die we onszelf hebben opgelegd. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten.

We beschikken over de juiste kennis en vaardigheden

Onze rechtshulpverleners zijn deskundig en bezitten de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de behandeling van uw conflict. Wij hebben een opleidingsbeleid dat jaarlijks wordt vernieuwd. Daarin is veel aandacht voor het onderhouden en verder ontwikkelen van juridische kennis. Maar ook veel ruimte voor ontwikkelen van vaardigheden zoals taalvaardigheid, klantgerichtheid, onderhandelingsvaardigheid en procesvaardigheid.

Wij houden ons aan de volgende codes en voorschriften:

InDe Gedragscode Verzekeraars staat hoe verzekeraars zich moeten gedragen naar klanten, in de maatschappij en in de markt. Deze code is het fundament voor alle verzekeraars. Alle anders codes zijn hiervan afgeleid. De gedragscode is gemaakt door het Verbond van Verzekeraars.

In De Kwaliteitscode Rechtsbijstand staat welke verplichtingen we hebben naar onze klanten en wat klanten kunnen verwachten van ons.Deze code is gemaakt  door het Verbond van Verzekeraars.

De Letselschade richtlijnen hebben als doel discussies te voorkomen en de behandeling  van letselschades sneller en beter te laten verlopen. De Richtlijnen zorgen voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke manier van behandelen van Letselschades. Daar zijn wij natuurlijk een voorstander van.
De richtlijnen zijn door de Letselschaderaad gemaakt.

In de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade)staat beschreven welke morele waarden en verantwoordelijkheden centraal moeten staan bij het behandelen van Letselschade. Hierin staat de benadeelde altijd centraal. De Letselschaderaad heeft deze code gemaakt. Uiteraard werken we volgens deze code.

De GOMA (gedragscode medische aansprakelijkheid)helpt de behandeling van de Letselschade te verbeteren. En helpt ook om openheid over Medische Incidenten te bevorderen. In de GOMA staan voorschriften voor schadebehandeling wanneer er sprake is van schade na een medische behandeling. De Letselschaderaad heeft deze code gemaakt.