Ga naar inhoud

Privacy en vertrouwen

We vinden het belangrijk dat u zich bij ons veilig en op uw gemak voelt.

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met informatie waarvan u niet wilt dat die op straat komt te liggen. Maar ook hoe wij denken over respect en vertrouwen.

We gaan uit van vertrouwen en wederzijds respect

Verzekeren is een kwestie van wederzijds respect en vertrouwen. Hiervoor hebben wij een aantal regels opgesteld. Deze vindt u terug in onze fraudeverklaring. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Hoe gaan we om met uw privacy?

Het belang van uw privacy is ook groot voor ons. Daarom hebben wij regels over hoe wij omgaan met uw gegevens. Deze regels vindt u terug in onze privacyverklaring Univé Rechtshulp. Daar mag u ons aan houden.
Wanneer u gebruik maakt van de Univé Mediator kunt u de privacy regels nalezen in de privacyverklaring Univé Mediator.

We zorgen voor beveiliging van uw gegevens

Ons contact met u willen we graag zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd is het onze plicht om ervoor zorgen dat niemand onterecht uw gegevens kan zien of uw identiteit kan misbruiken. Daarom hebben wij onze systemen beveiligd. We controleren ook of u degene bent die u aangeeft te zijn.

Beveiligd mailen met Univé Rechtshulp via ZIVVER

Univé Rechtshulp wil snel en veilig informatie met u uitwisselen via e-mail. Dit willen we bereiken met de extra beveiliging van ZIVVER. ZIVVER zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en onleesbaar voor anderen bij u aankomt. Dit betekent dat alleen u de inhoud van deze e-mail kunt lezen.

Univé Rechtshulp doet proef met ZIVVER

Op dit moment doet Univé Rechtshulp een proef om veilig informatie en bestanden met u te delen via e-mail. Dit doen wij met de extra beveiliging van ZIVVER. Wij doen deze proef met een deel van onze organisatie en daarmee ook met een deel van onze klanten. Mogelijk ontvangt u om die reden vergrendelde berichten via ZIVVER.
Klik hier voor uitleg over het gebruik van ZIVVER; hoe opent u een bericht, hoe beantwoordt u een bericht etc.