Ga naar inhoud

Uw medische behandeling is niet goed gegaan

Dat is in de eerste plaats al erg vervelend om mee te maken. Maar in de tweede plaats kunt u hierdoor ook schade lijden.

Vooronderzoek
Als u denkt dat er een medische fout is gemaakt, dan moet uit de feiten blijken dat er reden is om stappen te ondernemen tegen de betreffende medische hulpverlener.
U, als verzekerde, moet de feiten aanleveren. Wij kunnen u daar wel bij helpen door bijvoorbeeld uw medisch dossier op te vragen. 
Daarna beoordeelt de door ons ingeschakelde (interne of externe) medisch adviseur wat er precies is gebeurd. 
Ook bekijkt de medisch adviseur of er reden is om aan te nemen dat er verwijtbare fouten zijn gemaakt. 
We verlenen dus allereerst hulp bij het vooronderzoek en nog niet direct rechtshulp!

Aansprakelijkstelling?
Als er reden is om aan te nemen dat er verwijtbare fouten zijn gemaakt, dan sturen wij namens u een aansprakelijkstelling naar de betreffende medische hulpverlener/instantie. 
Het is ook mogelijk dat de medisch adviseur geen feiten ziet, waaruit blijkt dat er een verwijtbare fout is gemaakt. Bijvoorbeeld, omdat er sprake is van een complicatie.
In dat geval gaan wij niet over tot het verlenen van rechtshulp, omdat er dan geen basis is voor het claimen van schadevergoeding.

U kunt de betreffende hulpverlener dus mogelijk aansprakelijk stellen.
Vaak volgt dan een langdurige en ingewikkelde procedure. U heeft hiervoor hulp nodig van deskundigen.

U kunt onze folder raadplegen voor meer informatie.

Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden.

Vaak gestelde vragen

Er is sprake van letselschade als u gewond geraakt bent door een ongeval, strafbaar feit of onjuist medisch handelen. Dit kunnen lichamelijke verwondingen zijn, maar u kunt ook psychisch letsel hebben. Dit letsel zorgt vaak voor extra kosten.

Heeft u letselschade, dan verandert op slag het normale leven. U bent bezig met uw letsel en herstel. Tegelijkertijd komt u ongewild terecht in ingewikkelde procedures met diverse instanties.

Het is belangrijk dat u daarbij goed begeleid wordt. De letselschadejuristen van Univé Rechtshulp staan jaarlijks duizenden slachtoffers van letselschade bij. Zij kunnen u uitstekend helpen en op die manier uw lasten verlichten.

  • materiële schade (fiets, auto, kleding, etc.);
  • reis- en verblijfkosten;
  • kosten vervangend vervoer;
  • medische kosten; voor zover deze niet (volledig) door uw zorgverzekeraar worden vergoed (u moet ze dus wel eerst bij uw zorgverzekeraar indienen).
  • verlies van arbeidsvermogen;
  • huishoudelijke hulp;
  • mantelzorg;
  • verlies van zelfwerkzaamheid (klussen in huis en tuin);
  • smartengeld; als vergoeding voor pijn en ongemak. De hoogte hiervan wordt aan het eind van de behandeling van uw zaak vastgesteld en is afhankelijk van de aard, ernst en omvang van uw letsel.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

Voor de behandeling van letselschade bestaat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De GBL kent afspraken en gedragsregels om de behandeling van de letselschade goed te laten verlopen. U als slachtoffer staat daarin centraal.

Onderdeel van de GBL is de Medische Paragraaf. Deze is bedoeld om het medisch beoordelingstraject soepel te laten verlopen. Univé Rechtshulp werkt ook volgens de GBL en de Medische Paragraaf.

Als uw zaak betrekking heeft op een medische fout dan is de GOMA van toepassing. Deze gedragscode bevat aanbevelingen om de dossierbehandeling te verbeteren en de openheid over medische fouten te bevorderen.

Meer informatie over de GBL en GOMA vindt u op de website van De Letselschade Raad. U kunt ook uw rechtshulpverlener om een toelichting vragen.

Dit is erg verschillend. Het hangt in de eerste plaats af van het verloop van uw herstel.

De schade kan pas volledig worden vastgesteld en verhaald als u bent hersteld. Of wanneer er sprake is van een zogenoemde medische eindsituatie. Dit is de situatie waarin geen veranderingen meer te verwachten zijn. Daarnaast hangt het af van hoe snel de benodigde informatie verzameld wordt. Ook is van belang hoe snel de andere partij de aansprakelijkheid en schade accepteert. Als de behandeling hierdoor vertraging oploopt dan spreken we deze partij hierop aan.

Letselschade en verjaring
Letsel kun je oplopen door toedoen van een ander. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een medische fout. Hierdoor kan schade ontstaan. We noemen dit letselschade.
Wanneer een ander aansprakelijk is dan bestaat er recht op schadevergoeding. De schadeveroorzaker moet dan aansprakelijk worden gesteld. Het is verstandig om het aansprakelijk stellen zo snel mogelijk te doen omdat letselschade een verjaringstermijn heeft. Wanneer dit termijn is verlopen kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Dit noemen we verjaring.

Verjaringstermijnen
De relatieve verjaringstermijn van een letselschadezaak is vijf jaar. Op het moment dat de schadeveroorzaker bekend is en schade wordt geleden heeft u vijf jaar de tijd hebt om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen.
Voor minderjarigen begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag dat zij 18 jaar worden. In het geval van nalatigheid van ouders/verzorgers heeft een meerderjarige dan alsnog de mogelijkheid om zijn of haar schade te verhalen op een schadeveroorzaker.

Wanneer het gaat om een verkeersongeval veroorzaakt door een motorvoertuig heeft u de mogelijkheid om de WAM verzekeraar van het voertuig aansprakelijk te stellen. De relatieve verjaringstermijn voor het aansprakelijk stellen van een WAM verzekeraar is drie jaar.
U heeft vijf jaar om de schadeveroorzaker van een verkeersongeval persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Stuiten van de verjaring
Om te voorkomen dat een letselschadezaak verloopt kunt u een verjaringstermijn stuiten. In dat geval stuurt u een aangetekende brief met ontvangstbevestiging rechtstreeks naar de schadeveroorzaker of verzekeraar. In deze brief meldt u het stuiten van de verjaring en dat u het recht op schadevergoeding wilt behouden. Er begint dan een nieuw verjaringstermijn te lopen.
Wanneer op de juiste wijze rechtsgeldig wordt gestuit kent de Nederlandse wet geen beperking in het aantal keer dat een verjaring wordt gestuit.