Ga naar inhoud

Wanneer hoeft geen transitievergoeding te worden betaald?

Uw werkgever hoeft de transitievergoeding bijvoorbeeld niet te betalen als:

  • u de arbeidsovereenkomst zelf opzegt, tenzij deze opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever;
  • u ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of iets ernstig verwijtbaar hebt nagelaten;
  • uw werkgever garandeert dat u binnen zes maanden weer bij hem mag werken;
  • in een cao of een sociaal plan een andere vergoeding is opgenomen;
  • u op het moment van eindigen van de arbeidsovereenkomst nog geen achttien bent en gemiddeld minder dan twaalf uren per week werkte;
  • het dienstverband eindigt in verband met of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Of een andere leeftijd waarop voor u recht op pensioen ontstaat;
  • uw werkgever failliet is verklaard, uitstel van betaling heeft of de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
  • het dienstverband wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft u in principe geen recht op een vergoeding. De werkgever kan u wel een vergoeding aanbieden. Houdt u er wel rekening mee dat u in bepaalde gevallen wel recht kan hebben op een transitievergoeding als de werkgever een ontbindingsprocedure of een UWV-procedure volgt.

Als u geen transitievergoeding wordt aangeboden, kan het daarom soms verstandig zijn een aangeboden vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen. Uw rechtshulpverlener kan u hierover verder adviseren.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?