Ga naar inhoud

U heeft schade aan uw woning als gevolg van een aardbeving.

Er kan best veel komen kijken bij het betaald krijgen van uw schade en waardevermindering aan uw woning. Dat geldt ook bij het krijgen van een schadevergoeding voor smartengeld en verstoring van uw woongenot. Wat is mogelijk en waar moet u op letten? Wat moet u eigenlijk doen en bij wie moet u zijn?

U vindt hieronder informatie over hoe het zit.

Schade aan woning - Vaak gestelde vragen

U kunt uw schade melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Deze commissie is opgericht om te helpen bij de afwikkeling van schade door aardbevingen. U kunt uw schade digitaal melden: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten.

U kunt ook bellen (0800 4444 111) Het IMG werkt volgens een stappenplan. Dit stappenplan vindt u hier: https://schadedoormijnbouw.nl/thema/hoe-werkt-het.

Het IMG werkt volgens een stappenplan. Dit stappenplan vindt u hier: https://schadedoormijnbouw.nl/thema/hoe-werkt-het.

Het IMG schakelt altijd een expert in. Zij betalen deze expert.

Het is niet verstandig om zelf een expert in te schakelen. Doet u dit wel dan moet u de expert waarschijnlijk zelf betalen.

Bent u het niet eens met het rapport van de expert? U kunt dan binnen een bepaalde periode in bezwaar. Anders dan voorheen handelt de overheid nieuwe schademeldingen af. Hierdoor heeft u na een eventuele bezwaarprocedure de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit bij de bestuursrechter in Groningen en daarna bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft u een Univé Rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u dit bij ons melden. Wij zullen dan onderzoeken of de behandeling van uw schade goed verloopt. Is dat niet het geval dan kunnen wij u bijstaan.

Heeft u geen (Univé) rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u bij het IMG een klacht indienen (https://schadedoormijnbouw.nl/heeft-u-een-klacht).

Dat is niet verstandig. De oorzaak van de schade moet eerst vastgesteld worden.

Het is verstandig pas te herstellen wanneer vaststaat dat de schade is veroorzaakt door aardbeving en er een akkoord is. Het IMG zal dan uw schadebedrag uitkeren of u kunt een factuur van een aannemer naar het IMG sturen.

Kan herstel niet wachten? Neem dan contact op met uw persoonlijke zaakbegeleider van het IMG. Acute onveilige situaties kunt u direct melden: https://schadedoormijnbouw.nl/is-er-een-acuut-onveilige-situatie.

Schakel zelf geen advocaat in. Meld uw zaak altijd eerst bij Univé Rechtshulp. Wij helpen u verder. In bepaalde gevallen mag u een beroep doen op de vrije advocaat keuze. Uw rechtsbijstandjurist kan u hierover informeren.

U kunt uw zaak melden door hier te klikken. U kunt ook bellen (0592 382501) of mailen (rechtshulp@unive.nl). Stuurt u de relevante stukken mee?

Waardevermindering - Vaak gestelde vragen

Het IMG neemt vanaf 1 september 2020 aanvragen voor vergoeding van waardevermindering in behandeling. U kunt zelf eenvoudig de aanvraag indienen met uw DigiD. Door het IMG zijn veel gegevens al ingevuld. Via deze link kunt u een aanvraag indienen.

Door het IMG zijn percentages voor waardedaling bekend gemaakt. Dit zijn (minimum en maximum) percentages per postcode.

Het IMG heeft vanuit privacyoverwegingen bewust gekozen voor publicatie van de percentages per postcode zonder letteraanduiding. Op basis van meer details zou de hoogte van de compensatie immers herleidbaar zijn per adres. De percentages blijven daarom nog steeds een indicatie van de daadwerkelijke omvang van de compensatie. Uiteindelijk heeft u pas zekerheid na het indienen van een aanvraag.

Meer informatie over de waardedalingsregeling vindt u hier.

Nee, hiervoor is op basis van de huidige regeling geen sprake. De website van het IMG vermeldt hierover:
De regeling blijft bestaan zolang er sprake is van schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling als gevolg van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Er vinden nog steeds bevingen plaats. Het is daarmee niet ondenkbaar dat er ook nog steeds in delen van Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Wel is het mogelijk dat de methode en de daarmee samenhangende percentages opnieuw worden berekend. We noemen dat een actualisatie. Gezien de huidige omstandigheden ligt het in de lijn der verwachting dat de waardedaling of verminderde waardeontwikkeling eerder afneemt dan verergert.

U kunt dus wachten met het doen van een aanvraag. Houd wel rekening met de mogelijkheid dat de huidige percentages worden bijgesteld. Dit kan naar boven, maar ook naar beneden.

Nee. De waardedalingsregeling die per 1 september 2020 is ingegaan, ziet enkel toe op het eenmalig ‘afrekenen’ voor de schade in vorm van verminderde waarde van uw woning. Eventuele toekomstige, fysieke schades aan uw woning ten gevolge van aardbevingen kunt u gewoon melden bij het IMG.

U heeft een rechtsbijstandverzekering bij Univé. Univé Rechtshulp helpt u graag. Wij betalen uw proceskosten en de redelijke kosten van een deskundige.

Het is dus niet nodig dat u zich aanmeldt bij de Stichting WAG. Bovendien neemt Stichting WAG geen nieuwe leden meer aan. U kunt zich niet meer aanmelden.

Schakel zelf geen advocaat in. Meld uw zaak altijd eerst bij Univé Rechtshulp. Wij helpen u verder. In bepaalde gevallen mag u een beroep doen op de vrije advocaat keuze. Uw rechtsbijstandjurist kan u hierover informeren.

U kunt uw zaak melden door hier te klikken. U kunt ook bellen (0592 382501) of mailen (rechtshulp@unive.nl). Stuurt u de relevante stukken mee?

Smartengeld en verstoring van uw woongenot – Vaak gestelde vragen

De Rechtbank heeft op 1 maart 2017 beslist dat inwoners in het aardbevingsgebied in Groningen (Groningerveld) de NAM kunnen aanspreken voor vergoeding van immateriële schade. Dat noemen we smartengeld.
Immateriële schade is schade die u lijdt door gevoelens van verdriet, geestelijk leed of letsel. Dan spreken we van psychisch of geestelijk letsel.
Maar u kunt ook schade lijden doordat gevoelens van angst en onveiligheid uw woonplezier aantasten of verstoren. De Rechter zegt namelijk dat een ongestoord woongenot een fundamenteel recht is. En dat de NAM daar een ernstige inbreuk op heeft gemaakt.

Naast verstoring van woongenot kunt u ook last van psychische klachten hebben als gevolg van de bevingen. Denk aan stressklachten (PTSS) en angststoornissen. Als u geestelijke klachten heeft kunt u mogelijk recht hebben op een vergoeding (smartengeld).

Als u smartengeld wilt vorderen moet u in het Groningerveld wonen waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en schade aan woningen ontstaan. (Het is nog niet duidelijk wat geldt voor bewoners van aangrenzende gemeenten). En u moet uw psychische klachten kunnen aantonen. Daarom is het belangrijk dat uw klachten zijn vastgelegd door een psycholoog of een psychiater.

Door aantasting van uw recht op ongestoorde woongenot kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Ook zonder aantoonbare geestelijke of psychische klachten. Denk hierbij aan verlies aan levensvreugde, gevoel van onveiligheid, de aardbevingsproblematiek laat u niet los, enzovoort.

De rechter heeft in zijn uitspraak van 1 maart geen duidelijkheid gegeven over wanneer u recht op schadevergoeding heeft of hoe hoog die vergoeding moet zijn. De rechter geeft wel een paar aanknopingspunten die bepalend kunnen zijn voor een vergoeding en de hoogte van een vergoeding. Zoals:

  • hoe groot moet de fysieke schade aan de woning zijn?
  • hoe ernstig moet de inbreuk zijn?
  • hoe vaak kwamen de aardbevingen voor en
  • hoe zwaar zijn de bevingen geweest?

Concreet betekent dit dat uw woongenot moet zijn geschaad door bijvoorbeeld fysieke schade aan de woning als gevolg van de gaswinning. Het kan dan gaan om scheuren, tocht in de woning, klemmende deuren of vochtproblemen.

Als u deze problemen heeft moet u hiervoor in ieder geval een schriftelijke verklaring aan de rechter geven met een overzicht van uw ongemakken en de kosten die u heeft gemaakt. De schriftelijke verklaring kunt u zelf maken. Het is niet verplicht dat een deskundige die verklaring maakt. Maar dat kan wel beter zijn. Want de rechter gebruikt de rapporten en verklaringen van deskundigen uit uw dossier om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

Daarnaast kunt u ook recht hebben op materiële schade doordat uw woongenot is aangetast. Zie hieronder.

Materiele schade is schade die kan worden berekend. De rechter noemt in de uitspraak van 1 maart schade in de vorm van “uitgaven … voor uw woning die haar doel hebben gemist”. U kunt daarbij denken aan verbouwingskosten die achteraf bezien geen zin hebben gehad. Of betaalde hypotheekrente terwijl u in de woning niet het ongestoorde woongenot heeft gehad.

Ja, dat kan invloed hebben. De rechter zegt daarover dat beide schadeposten mogelijk met elkaar verrekend moeten worden. Hoe groot die verrekening is, is nu nog niet duidelijk.  Voor meer informatie over schade aan uw woning klik hier.

Het indienen van een schadeclaim verloopt via een schadestaatprocedure. Dit is een procedure waarin de rechter alleen kijkt naar de omvang van de schade. In deze procedure staat de aansprakelijkheid dan niet (meer) ter discussie. Per geval bekijkt de rechter of er recht op vergoeding voor materiële en/of immateriële schade bestaat. De rechter weegt hierin alle omstandigheden mee.

We raden u aan om op dit moment nog geen schadestaatprocedure(s) op te starten omdat de NAM nog tegen de uitspraak van de Rechtbank van 1 maart in beroep gaat. De kans is namelijk heel groot dat de rechter de schadestaatprocedures stil legt tot er uitspraak in hoger beroep is. Dit werd in het hoger beroep over de waardevermindering van woningen ook gedaan.

Wel geeft de NAM aan te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bewoners tegemoet te komen zonder dat ze naar de rechtbank hoeven. Wij wachten de ontwikkelingen en de uitspraak van het hoger beroep af. Houdt u er rekening mee dat het maanden kan duren voordat er meer duidelijkheid is.

Schakel zelf geen advocaat in. Meld uw zaak altijd eerst bij Univé Rechtshulp. Wij helpen u verder. In bepaalde gevallen mag u een beroep doen op de vrije advocaat keuze. Uw rechtsbijstandjurist kan u hierover informeren.

U kunt uw zaak melden door hier te klikken. U kunt ook bellen (0592 382501) of mailen (rechtshulp@unive.nl). Stuurt u de relevante stukken mee?