Ga naar inhoud

Handhaving van de regels

De overheid heeft regels gesteld. Het is een taak van die overheid om die regels te laten naleven. Wie dat niet doet kan te maken krijgen met handhaving. Handhaving kan ontstaan uit de regels van voornamelijk het bestemmingsplan en de algemene plaatselijke verordening (APV). Dan gaat het vaak over (onjuist) bouwen of door geluidsoverlast en dergelijke.

Zelf om verzoeken
Dat kan de overheid uit zichzelf doen. Maar dat kan ook als iemand daar om vraagt. Zoiets heet een handhavingsverzoek. Een handhavingsverzoek kunt u zelf indienen. Op het moment dat er een weigering komt of dat de gemeente er iets mee gaat doen kunt u bij Univé Rechtshulp terecht om u verder te voorzien van advies of rechtshulp.
De overheid moet binnen 8 weken na dat verzoek reageren met een besluit. Als u het niet eens bent met dat besluit kunt u daar bezwaar tegen maken. Meldt u zich dan bij Univé Rechtshulp.

U wordt zelf verzocht zich te houden aan de regels (last onder dwangsom)
Het kan ook zijn dat uw buren om handhaving hebben verzocht omdat u zich mogelijk niet aan de regels heeft gehouden. In dat geval zal de overheid u een voornemen tot handhaving opleggen. U heeft dan de mogelijkheid om daar een zienswijze tegen in te dienen (meestal twee weken). Als u daarbij hulp wilt, meldt uw zaak dan zo spoedig mogelijk bij Univé Rechtshulp. Ook voor advies kunt u contact opnemen.
De overheid kan u een last onder dwangsom opleggen. Daar staat in dat u een overtreding moet opheffen op straffe van een boete binnen een bepaalde tijd. Doet u dat niet, dan moet u de boete betalen.
Daar kunt u bezwaar tegen indienen (binnen zes weken na dat besluit). Ook daarvoor kan Univé Rechtshulp met u meekijken.

Geldbedrag te vorderen, wegens niet opheffen overtreding (invordering)
Bent u de last onder dwangsom niet nagekomen (u heeft de overtreding niet opgeheven)? Dan kan de overheid u een zogenaamde invorderingsbeschikking sturen. Daarin wordt u opgedragen de boete te betalen.
Daar kunt u ook bezwaar tegen indienen (ook hier geldt binnen zes weken).

Twee aparte procedures
De last onder dwangsom en de invordering zijn twee aparte procedures. Zorg dat u op tijd bent met bezwaar maken tegen de last onder dwangsom (zelf of eventueel via Univé Rechtshulp). Anders kunt u vrijwel niks meer inbrengen tegen de invorderingsbeschikking.

Belangrijk voor uw verzoek om rechtshulp:

  • Op de website staat een algemene brief als voorbeeld verzoek om handhaving, die kunt u zelf verder invullen
  • Stuur het (voornemen) besluit van de last onder dwangsom of het invorderingsbesluit mee bij uw verzoek om rechtshulp
  • Houdt de eerder vermelde termijnen om te reageren goed in de gaten
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?