Ga naar inhoud

Verzoek om voorlopige voorziening in het bestuursrecht

Stel, de gemeente heeft uw buren een omgevingsvergunning verleend voor een uitbouw aan de achterkant van hun woning. U bent het niet eens met deze plannen en u heeft bezwaar ingediend. Kort na het indienen van uw bezwaar gaan uw buren echter al voortvarend aan de slag met bouwen. Wat kunt u dan doen?

U kunt dan een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit kan wanneer u vanwege spoedeisend belang de uitkomst van een bezwaar- of beroepsprocedure niet kunt afwachten. Voorwaarde is dus wel dat er sprake is van een procedure en dat u bezwaar of beroep heeft ingediend.

Hieronder leest u meer over de gang van zaken bij een verzoek om voorlopige voorziening.

Kosten voor een voorlopige voorziening
Aan het instellen van een voorlopige voorziening bij een rechtbank zijn kosten verbonden. Dit noemt men griffierecht. Als indiener van het verzoekschrift bent u verplicht om dit griffierecht te betalen. Als u dit griffierecht niet betaalt, neemt de rechtbank uw verzoekschrift niet in behandeling. Uw verzoek wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

De hoogte van het griffierecht bedraagt in 2023 in de meeste bestuursrechtelijke zaken voor particulieren €184,-. Voor een actueel overzicht van de kosten kunt u het beste de website van rechtspraak.nl raadplegen.

U heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
Nadat u uw verzoek om een voorlopige voorziening heeft ingediend bij de rechtbank, zult u op korte termijn (enkele weken) worden uitgenodigd voor een zogenaamde mondelinge behandeling. U krijgt dan de gelegenheid om uw verzoekschrift mondeling toe te lichten.

U bent niet verplicht om te verschijnen, maar in vrijwel alle gevallen is dit wel aan te raden.

Stukken versturen aan de rechtbank
U mag tot één dag voorafgaand aan deze zitting bij de rechtbank nog documenten aan de rechtbank toezenden ter ondersteuning van uw argumenten. U kunt deze stukken dan tijdens de rechtbankzitting toelichten. U moet de overheidsinstantie dan overigens ook een kopie van deze nieuwe stukken toezenden.

De behandeling
Tijdens de mondelinge behandeling krijgt ook de overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) de mogelijkheid om haar visie en argumenten toe te lichten. Dit geldt ook voor u als belanghebbende. Ook zal de aanwezige rechter vaak een aantal vragen stellen.

Uitspraak
Kort na afloop (variërend van enkele dagen tot enkele weken – vaak twee weken) van deze mondelinge behandeling doet de rechtbank een uitspraak over uw verzoek. Mogelijke uitkomst van deze uitspraak kan zijn:

  • Uw verzoek wordt geheel of gedeeltelijk toegewezen
    Als de rechtbank van oordeel is dat er sprake is van spoedeisendheid en uw argumenten overtuigend zijn, zal uw verzoek om een voorlopige voorziening worden toegewezen. De rechtbank zal dan, afhankelijk van de inhoud van uw verzoek, bijvoorbeeld bepalen dat er geen uitvoering aan de beslissing – die ter discussie staat – mag worden gegeven totdat op het bezwaar is beslist.
  • Uw verzoek wordt afgewezen
    Als de rechtbank van oordeel is dat er geen sprake is van spoedeisendheid of als uw argumenten voor de rechter niet overtuigend zijn, wordt het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.
  • Uw verzoek wordt niet-ontvankelijk verklaard
    Als uw verzoek niet aan de formele vereisten voldoet, wordt het niet in behandeling genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geen griffierecht betaald heeft.

Mijn verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen. Kan ik hier iets tegen doen?
Nee, tegen de afwijzing van het verzoek een voorlopige voorziening staan geen rechtsmiddelen open. Dit houdt in dat u tegen een afwijzing van uw verzoek bijvoorbeeld geen hoger beroep kunt instellen. Wel kunt u een nieuw verzoek om een voorlopige voorziening indienen als er nieuwe feiten en omstandigheden zijn die een nieuw verzoek om een voorlopige voorziening rechtvaardigen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?