Ga naar inhoud

Specifieke aanpak voor letselschade zelfstandige ondernemers

Univé Rechtshulp kent een specifieke aanpak voor de behandeling van letselschade bij zelfstandige ondernemers. ‘Samenwerken’ en ‘samen werken’ aan het dossier is belangrijk voor de behandeling van deze schade. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • klantbelang staat voorop,
  • eerste schade snel betalen,
  • snel inzicht en
  • hulp verlenen.

Het aantal zelfstandig ondernemers is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Nederland telde in januari 2019 1.754.580 bedrijven. Circa 80% hiervan heeft een bedrijfsgrootte van 1 werkzaam persoon. Bijna alle bedrijven in Nederland behoren tot het MKB (tot 50 werkzame personen). Verder is 1 op de 6 werkzame personen inmiddels (ook) aan te merken als zelfstandige.
Bij meer dan 16% van de letselschade vergoedingen is een zelfstandig ondernemer als benadeelde betrokken. Dat betekent elk jaar weer meer dan 10.000 ondernemers die als gevolg van een ongeval lichamelijk letsel oplopen.
Het maatschappelijk belang van zelfstandig ondernemerschap is groot. Denk aan het creëren van economische groei en overige maatschappelijke toegevoegde waarde, zoals het bieden van werkgelegenheid aan mensen.

Univé Rechtshulp is er van overtuigd dat een gerichte aanpak helpt om de schaderegeling in individuele gevallen, maar ook overall, te verbeteren.
Heeft u na het lezen van de volgende uitleg nog vragen hierover, neem gerust contact met ons op.

Schadebedrag zelfstandigenschade vaak fors

Ondernemersschade is in potentie een groot risico. Om meerdere redenen is dit een feit.

Ontbreken arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Ondernemers verzekeren zich in de meeste gevallen niet voor inkomensverlies door ziekte of ongeval (een AOV ontbreekt). Ze worden ook niet begeleid door een Arbodienst (in tegenstelling tot mensen in loondienst). Ze zijn volledig aangewezen op zichzelf en hun sociale netwerk. Vooral als de ondernemer over een slechts kleine financiële buffer beschikt zal de bodem van de portemonnee snel in zicht komen.

Gedeeltelijke uitval
Gedeeltelijke uitval is voor een ondernemer lang niet altijd een optie. En meestal werkt een ondernemer bovendien (veel) meer dan 38 uur in de week.

Snel handelen is noodzaak
De factor tijd speelt eveneens een grote rol. Bij ondernemersschade is snel handelen het devies. Wacht je te lang met begeleiding, dat komt het risico van een bedrijfsbeëindiging, al dan niet gedwongen, snel dichtbij. Afhankelijk van het soort onderneming en hoe lang het bedrijf bestaat kan 3 tot 6 maanden niets doen al fataal zijn. De rol en beschikbaarheid van de ondernemer zelf moet hierbij niet onderschat worden. Vaak gaat het om eenmansbedrijven en dan is het gewoon niet genoeg om een vervanger in te zetten. Dat is immers niet degene die de klant wilde inschakelen (en vaak persoonlijk kent).

De schade is meer dan alleen het inkomensverlies
Zoals al aangegeven is er meestal geen verzekering gesloten voor inkomensverlies. De schade van de ondernemer kan bovendien veel groter zijn dan het netto consumptief inkomen. Als er geen geld binnenkomt, staat de onderneming in minder dan geen tijd onder water. De kosten lopen door en daar staat niets tegenover. Bovendien komen klanten vaak niet terug als ze noodgedwongen moesten uitwijken naar een ander bedrijf. Dus ook als de ondernemer de kans krijgt voor een herstart, zal het begin uiterst moeizaam zijn en gepaard gaan met extra investeringen.

Aantonen marktpositie
Ten slotte is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen hoe het bedrijf voor het ongeval in de markt stond. Naarmate er meer tijd verstrijkt, wordt het telkens lastiger daarvan een reëel beeld te krijgen. In feite vertroebelt alles.

Vragen over de specifieke aanpak zelfstandigenschade

Een paar voorbeelden van succesvolle interventies

Het accountantskantoor:

Situatie

Betreft een accountants-/administratiekantoor met 5 medewerkers, naast de ondernemer (63) en zijn meewerkende vrouw en dochter. De activiteiten zijn ondergebracht in een BV. Betrokkene heeft via zijn holding ook belangen in een softwarebedrijfje en een schoonmaakbedrijf. De ondernemer is in april 2017 betrokken bij een verkeersongeval. Als gevolg van het ongeval ervaart betrokkene klachten aan zijn nek en armen en kan hij nauwelijks meer geconcentreerd op een beeldscherm kijken en werken. Hoewel betrokkene op zijn kantoor aanwezig is, is hij niet in staat operationele werkzaamheden te verrichten.

Probleem

Ca. 3 maanden na het ongeval wordt door de belangenbehartiger en de aansprakelijke verzekeraar een bedrijfskundige ingeschakeld om in beeld te brengen hoe de (aandelen-)structuur van de bedrijven is en wat het effect op de omzet is van de uitval van betrokkene. Daarbij speelt mee dat betrokkene op het punt stond om een grote opdracht te gaan uitvoeren: het opzetten van een administratieve organisatie voor een project waarin derden een investering doen van ca. € 80 mln en dat ca. 10.000 debiteuren zal krijgen. Een van de klanten van betrokkene heeft hem hier persoonlijk voor gevraagd.

Aanpak

Na een bedrijfskundige analyse van de onderneming blijkt dat er geen anderen binnen het bedrijf zijn die de nieuwe opdracht kunnen uitvoeren. Vlak voordat betrokkene een commitment aangaat, trekt hij zich op advies van de bedrijfskundige terug uit het project. Er worden geen investeringen voor het project gedaan en er zijn (nog) geen boetes verschuldigd. De overweging hierbij is dat betrokkene vreest voor fouten vanwege zijn problemen met het lezen van beeldschermen; de bedrijfskundige onderschrijft dit risico. Na deze heftige beslissing wordt besloten dat de bedrijfskundige betrokkene gaat ondersteunen bij het continueren van zijn bedrijf. Er worden diverse maatregelen genomen, zoals het aantrekken van (oud-)medewerkers die operationele werkzaamheden oppakken en het verschuiven van enkele werkzaamheden naar de dochter van betrokkene. Het verlies aan cliënten blijft hierdoor gering. De omzet groeit zelfs. Ca. 1,5 jaar na het ongeval is de dochter zover gegroeid dat betrokkene besluit om de aandelen van zijn bedrijf aan haar over te doen. Hoewel dat ca. 3 jaar eerder is dan zijn oorspronkelijke plannen, is betrokkene hiermee tevreden. De uiteindelijke schade-uitkering is beperkt en bestaat grotendeels uit de extra kosten voor de vervangers die zijn ingeschakeld. Betrokkene heeft van begin af aan aangegeven uitermate tevreden te zijn met de manier waarop de verzekeraar hem hulp bood toen hij het nodig had.

Een bouwbedrijf:

Situatie

Het gaat hier om een ondernemer (60) die op bouwplaatsen bouwmateriaal, afval, gereedschap etc. opruimt. Betrokkene doet dat al sinds een jaar of 20 en is nooit ziek geweest.
Helaas heeft hij in mei 2017 een verkeersongeval. In november 2017 schakelen de belangenbehartiger en de aansprakelijke verzekeraar bedrijfskundige hulp in om te zien of betrokkene andere werkzaamheden kan doen en om het Verlies aan Verdienvermogen te berekenen.

Probleem

Uit de bedrijfskundige analyse blijkt dat het gaat om een uitermate eenvoudig bedrijf en dat betrokkene bijzonder graag wil werken vanwege de sociale contacten op het werk. Hoewel betrokkene met een korset en de aanschaf van een industriële stofzuiger (op zijn eigen kosten) wel ca. 3 uur per dag kan werken, blijkt dit in de praktijk onmogelijk. De werkzaamheden van betrokkene moeten net zo lang worden uitgevoerd als dat de bouwvakkers werken. Ook is betrokkene afhankelijk van vervoer naar en van de bouwplaats en kan daarom niet parttime werken.
Verder is het uitbesteden van werk aan een vervanger in deze casus onmogelijk; eventuele vervangers hebben kort na het ongeval het werk al overgenomen. Betrokkene is in feite zijn werk kwijt.

Aanpak

De bedrijfskundige brengt in zijn rapportage de bouwmarkt in beeld om het ‘scenario zonder
ongeval’ te kunnen onderbouwen. De rapportage wordt kort na inschakeling opgeleverd. Betrokkene is tevreden met de analyse. Er wordt binnen afzienbare termijn een regeling getroffen.