Ga naar inhoud

Schade of een ongeval veroorzaakt als ondernemer?

Bent u als ondernemer ingehuurd en veroorzaakt u tijdens uw werkzaamheden schade of een ongeval? Dan bent u zelf aansprakelijk. U verricht uw werk immers als zelfstandig ondernemer. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw werk(wijze).
Het kan ook zijn dat u een product of dienst hebt geleverd dat een gebrek of tekortkoming vertoont. Of u komt afspraken in een contract niet na.
In al deze gevallen bent u zelf aansprakelijk voor eventuele ontstane schade.

Als u aansprakelijk gesteld wordt, kan dat soms vervelende en enorme schadeclaims tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid in soorten en maten

De meeste ondernemers zijn zich bewust van het feit dat ze aansprakelijkheidsrisico’s lopen. De meesten hebben dit risico afgedekt met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en het op de juiste wijze hanteren van goede Algemene Voorwaarden. Maar wat heeft u nu eigenlijk verzekerd als u zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten? Vaak worden bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid met elkaar verward.
En hoe zit het met productaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid?

We zetten een aantal vormen van aansprakelijkheid op een rijtje en illustreren ze aan de hand van een aantal voorbeelden.

Wanneer is er sprake van bedrijfsaansprakelijkheid?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan personen of zaken door de ondernemer of een van zijn of haar medewerkers. Het gaat dan om schade op het bedrijf of in de onderneming.
Bijvoorbeeld als een leerling door een hulpmiddel of gladde vloer gewond raakt. Of als zijn eigendommen beschadigd raken tijdens een les. Of u hebt een afspraak met uw accountant,  u staat koffie te drinken bij de printer en de koffie valt om in de peperdure laserprinter.

Ook de aansprakelijkheid van een ondernemer voor schade van zijn of haar werknemers valt onder een AVB. Bijvoorbeeld, als een medewerker struikelt over een losliggend snoer en zijn been breekt. Of als de ladder van de glazenwasser breekt. De werknemer kan dan het bedrijf aansprakelijk stellen.

En schade door motorrijtuigen?

Dit geldt overigens niet voor schade door motorrijtuigen. Bijvoorbeeld als een medewerker schade heeft door een ongeluk met een motorrijtuig tijdens zijn werk. Daarvoor kunt u wel een aanvullende Werkgeversaansprakelijkheid verzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen (WBM) afsluiten.

En schade aan spullen die u leent?

Als u materialen in bruikleen hebt van een ander (persoon of bedrijf) en u gooit daar bijvoorbeeld een kop koffie overheen, dan is dat niet verzekerd. Dat lijkt onlogisch, maar dat heeft te maken met het feit dat u zich  op dat moment feitelijk als eigenaar gedraagt.
Je kunt dit risico vaak wel meeverzekeren tegen extra premiekosten.

Wat verstaan we onder beroepsaansprakelijkheid?

Van beroepsaansprakelijkheid spreken we als het gaat om (vermogens)schade door het uitoefenen van het beroep. Simpel gezegd: de schade die ontstaat door fouten die iemand maakt in zijn of haar werk.

Het gaat dan om vermogensschade. Dit is het financieel nadeel dat de ander ondervindt door uw handelen of fout. Dus niet de materiële schade of het persoonlijk letsel.
Bijvoorbeeld schade door een verkeerd advies van een belastingadviseur, omdat zijn klant als gevolg daarvan een boete van de fiscus krijgt.

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid gaat over de schade die ontstaat door (een gebrek in) een product. Het gaat dan om een product dat niet de normale veiligheid heeft. De producent van het product kan voor deze schade aansprakelijk gesteld worden. Dat is vaak niet makkelijk, omdat wel moet vaststaan wat de normale eisen zijn aan het product, of hoe met het product is omgegaan. En soms is het zelfs niet duidelijk wie de producent is.

Denk voor voorbeelden aan de colafles die spontaan ontploft. De batterij van een mobieltje die in brand vliegt. De schommel in de speeltuin die spontaan breekt. Een medicijn dat rare bijwerkingen heeft. Zo zijn er nog veel voorbeelden uit de praktijk te noemen.

Voor beheersing van het risico op productaansprakelijkheid is het van belang uw algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden goed up-to-date te houden. Wanneer u uw voorwaarden niet op orde hebt, kan een verzekeraar een schade afwijzen.

En wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor schade als gevolg van onbehoorlijk bestuur.
Bijvoorbeeld als een bedrijf, stichting of vereniging failliet gaat als gevolg van wanbestuur van (een van) de bestuurders. Of het te laat deponeren van de jaarstukken of verzuimen de arbowetgeving na te leven. Of het nemen van onverantwoorde financiële risico’s.
In dat geval kunnen de vennoten of bestuurders ook in hun privé vermogen (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden.

Deze vorm van aansprakelijkheid valt niet onder de AVB maar kan wel worden verzekerd met een Bestuurders- en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA).

Wilt u meer weten?

Dit is slechts een samenvatting op hoofdlijnen van aansprakelijkheid. Wilt u meer weten welke aansprakelijkheidsrisico’s voor uw specifieke geval gelden en wat u eraan kunt doen om ze te beheersen? Neem dan contact op met een Univé adviseur bij u in de buurt.

Voor meer informatie en een Univé kantoor bij u in de buurt kijk op www.unive.nl.

Waarvoor bent u als ondernemer aansprakelijk?

Iedereen is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen fouten. Ook u als ondernemer.

Maar u kunt als ondernemer ook aansprakelijk zijn voor fouten (en de schade daardoor) van een werknemer of van iemand die u inhuurt. Of voor de schade die een werknemer, of iemand die u inhuurt, lijdt door een beroepsziekte of door een bedrijfsongeval.

En als bestuurder van uw onderneming (als dat een rechtspersoon is) kunt u ook aansprakelijk zijn als u onrechtmatig heeft gehandeld. Of als u de rechtspersoon op een onbehoorlijke manier zou hebben bestuurd.

Wat betekent risicoaansprakelijkheid?

Behalve voor schade die u zelf veroorzaakt, kunt u op grond van de wet ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan, zoals:

  • aansprakelijkheid voor personeel;
  • aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;
  • aansprakelijkheid voor gebouwen;
  • aansprakelijkheid veroorzaakt door een gebrek in uw producten;
  • aansprakelijkheid voor milieuschade;
  • aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

U bent dan niet aansprakelijk omdat u iets te ‘verwijten’ valt. U bent dan aansprakelijk omdat u op grond van de wet verantwoordelijk bent voor deze personen of zaken.