Ga naar inhoud

Checklist factuur

 • Datum van de factuur.*
 • Nummer van de factuur. Facturen nummert u doorlopend. Starters kunnen  overwegen om te beginnen met een hoog nummer om zich niet in de kaart te laten kijken. Factuurnummer 0001 maakt geen ervaren indruk. Als u veel facturen verstuurt, is het handig om te beginnen met het jaartal en daarna een volgnummer. De dertigste factuur in 2016 krijgt dan nummer 16.030.*
 • Uw eigen naam en adres.*
 • Naam en adres van de klant.*
 • Duidelijke omschrijving van de verrichte dienst waaruit onder meer blijkt of de dienst btw-plichtig is. Vermeld dus bijvoorbeeld expliciet dat het om journalistieke werkzaamheden of om kunst gaat.*
 • Datum waarop u de dienst hebt verricht.*
 • Honorarium.*
 • Onkosten.*
 • Totale prijs zonder btw.*
 • Btw-percentage (indien van toepassing).*
 • Bedrag van de btw (indien van toepassing).*
 • Totale prijs inclusief btw (indien van toepassing).*
 • Uw zakelijke giro- of bankrekening.*
 • De afgesproken betalingstermijn.*
 • Leveringsvoorwaarden en de plaats waar die gedeponeerd zijn (indien van toepassing).* N.B.
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel en btw-aansluitingsnummer (indien van toepassing).*

*Is een verplicht element

N.B. Leveringsvoorwaarden moeten voor het aangaan van de overeenkomst bekend zijn.

Per 1 juli 2010 mogen algemene voorwaarden ook elektronisch verstrekt worden, als ze kunnen worden opgeslagen. Is de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand gekomen, dan is instemming van de consument vereist voor het elektronisch ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden.

Voorbeeld disclaimer bij uw e-mailberichten

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder toestemming van . (naam verzender) niet toegestaan.
(naam verzender) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het elektronisch verzenden van berichten.
Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Exporteren van een product 

Als u goederen exporteert, hebt u een aantal documenten nodig. Dit is afhankelijk van het product dat u exporteert en het land waar het naar toe gaat. Dit kunnen vrachtbrieven zijn, transportdocumenten, uitvoervergunningen of keuringscertificaten.

Een goed vertrekpunt is de site van de Kamer van Koophandel (Kvk). Sommige formulieren kunt u bij de Kamer van Koophandel zelf downloaden. Als u naast de Kvk-documenten ook andere documenten nodig heeft, dan kan de Kamer van Koophandel u vertellen waar u moet zijn.

Importeren van een product 

Als u goederen importeert, hebt u mogelijk een invoervergunning nodig. Sommige goederen mogen namelijk slechts beperkt worden ingevoerd. De Europese Unie heeft hiervoor regels opgesteld. Daarnaast let de douane op of importeurs zich houden aan diverse wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De importeur is er verantwoordelijk voor dat het product aan alle wet- en regelgeving voldoet.

De Kamer van Koophandel heeft speciaal voor startende ondernemers een brochure uitgebracht met daarin de verschillende aspecten waarmee u als ondernemer mogelijk rekening moet houden.

Via de Kamer van Koophandel kunt u veel informatie vinden die u kan helpen wanneer u van plan bent een product te importeren.

Status offerte  

Een offerte uitbrengen of een aanbod doen is een zogenaamde eenzijdige rechtshandeling. Het doel hiervan is om de klant tot het aangaan van een koopovereenkomst te bewegen. Als de klant het aanbod aanvaardt, is daarmee de overeenkomst tot stand gekomen.

Voor meer informatie:

Voorbeeld van een offerte

Leveringsvoorwaarden moeten voor het aangaan van de overeenkomst bekend zijn. Wij adviseren om de algemene voorwaarden voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de andere partij te overhandigen.

Offerte

Gegevens over uw bedrijf
(Logo en naam, vestigingsadres, correspondentieadres, tel, fax, email, internet, banknummer, Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer)

(Plaats en datum)
(Betreft)
(Kenmerk)
(Adressering)

Geachte.,

Naar aanleiding van ons gesprek op ....... bieden wij u de volgende offerte aan:

Omschrijving:
Werkwijze:
(denk ook aan al dan niet berekenen kosten opmaken offerte?)
Uitvoeringsperiode / -datum:
Geldigheidsduur offerte:
Contactpersoon:
Prijs:

Op al onze offertes zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op de achterkant van deze offerte zijn afgedrukt.
N.B. Algemene voorwaarden op achterzijde afdrukken. (Of bijvoegen)

Plaats., datum.,