Ga naar inhoud

ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel

Een ZZP’er verricht werk op basis van “aanneming van werk”. Aanneming van werk is: gedurende een bepaalde tijd uitvoeren van een bepaalde taak voor een bepaalde prijs. De ZZP’er werkt voor eigen rekening en risico en werkt voor meerdere opdrachtgevers.

Een ZZP’er drijft een onderneming waaraan alle eisen gesteld worden die aan een normale onderneming gesteld worden, zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het voeren van een goede administratie enzovoorts.

Wat is het verschil tussen een werknemer en een ZZP-er?

Het verschil zit in de gezagsverhouding. Over een werknemer oefent de werkgever gezag uit. Over een ZZP-er mag een opdrachtgever geen gezag uitoefenen. De ZZP-er voert het werk voor eigen rekening en risico uit, zonder gezag en met een prijsafspraak. Er is van tevoren afgesproken wat het werk is, hoe lang het zal duren en voor welke prijs het totale werk geleverd wordt.

Wanneer ben ik zelfstandig ondernemer?

U bent zelfstandig ondernemer als u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en opdrachten uitvoert en/of producten verkoopt onder eigen naam. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf heeft, freelancer, artiest of directeur-grootaandeelhouder bent, of als u meewerkt in het bedrijf van uw partner.

Belasting; zelfstandig ondernemer of loondienst?

Sommige opdrachten lijken erg op werk in loondienst. Het kan zijn dat de Belastingdienst u daardoor niet als zelfstandig ondernemer ziet. In dat geval moet u of uw opdrachtgever meer belasting betalen en premies afdragen omdat u als werknemer gezien wordt. Tot voor kort werd daarom vaak een verklaring van zelfstandigheid (VAR) aangevraagd bij de Belastingdienst. De VAR is echter per 1 mei 2016 verdwenen. In plaats van deze verklaring kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, die beoordeelt of er in deze overeenkomsten sprake is van zelfstandigen of werknemers.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Hoe word ik ZZP-er, voordelen en nadelen

Hoe word ik ZZP-er

U dient zich eerst in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst voor een BTW nummer, let wel; ook in die volgorde. U dient een correcte administratie te voeren.

Wanneer ziet de belastingdienst mij als zelfstandig ondernemer?

Als u vandaag tegen uw baas zegt dat u vanaf morgen als zelfstandig ondernemer komt werken bent u nog geen ondernemer voor de fiscus (!). U zal dan nog minimaal aan enkele criteria moeten gaan voldoen:

 • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren.
  Het vereiste van meerdere opdrachtgevers is van belang en kenmerkend voor een ZZP-er/ondernemer. Dat, meerdere opdrachtgevers, onderstreept dat er minder snel sprake is van een fictief dienstverband.
 • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
 • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
 • Voor meerdere aftrekposten moet u voldoen aan het urencriterium:
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
 • U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (zoals in loondienst)

U krijgt te maken met talloze regeltjes, waarvan de fiscale niet onbelangrijk zijn.

Voordelen en nadelen van werken als ZZP-er

Zelfstandige ondernemers hebben recht op forse aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. Het is dus interessant om fiscaal als ondernemer door het leven te gaan. Het is dan ook niet vreemd dat de Belastingdienst de nodige voorwaarden aan het ondernemerschap stelt.

Om de aftrekposten voor ondernemers te kunnen benutten is het niet genoeg om ondernemer te zijn. Er komt nog wat bij. U moet per jaar ten minste 1.225 uur aan uw onderneming besteden. Dat is een harde eis waarop streng wordt gecontroleerd. Zorg er dus voor dat u alle tijd die u aan uw onderneming besteedt goed registreert. Denk daarbij niet alleen aan de feitelijke bezigheden, maar ook aan de voorbereiding, zoals het opstellen van een ondernemingsplan, contacten met adviseurs, werving van klanten of contacten met leveranciers.
De norm van 1.225 uur geldt voor een heel jaar, dus ook als u pas later in het jaar uw onderneming start.

Nadelen zijn er ook. U moet  zelf uw  inkomstenbelasting en premieheffing afdragen aan de belastingdienst. Voorheen deed uw werkgever dat voor u. Van de bedragen die u ontvangt, bent u een aanzienlijk deel kwijt aan de Belastingdienst.
Wilt u na afloop van uw eerste ondernemersjaar niet met onbetaalbare belastingaanslagen worden geconfronteerd, dan is het nodig om een deel van uw inkomsten te reserveren. Hoeveel dat moet zijn hangt van uw onderneming af, maar minder dan 35% is het niet. Laat u daarover adviseren.

U heeft als zelfstandig ondernemer geen recht op uitkeringen wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Tegen de financiële gevolgen van werkloosheid bestaat geen verzekering. Tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt u zich wel verzekeren. Dat is wel kostbaar, maar zonder verzekering komt u uitsluitend voor een bijstandsuitkering in aanmerking.

N.B. Op basis van de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) kunt u wel een zwangerschapsuitkering aanvragen. Kijk hiervoor op de site van het UWV.

Start eenmanszaak met bijstandsuitkering

Het BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) biedt inkomensondersteuning aan zelfstandige ondernemers. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, moet u een ondernemingsplan maken. Uit dit plan moet blijken dat het bedrijf dat wordt gestart "levensvatbaar" is.

Voor startende ondernemers zoals ZZP'ers en freelancers bestaan de volgende vormen van bijstandsverlening:

 • Periodieke uitkering
  Als startende ondernemer kunt u gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken op een periodieke uitkering. In een aantal gevallen kan de gemeentelijke sociale dienst besluiten deze uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. Als de periode van 36 maanden is verstreken en u bent vanwege medische of sociale redenen niet volledig beschikbaar om uw bedrijf uit te oefenen, is verlenging mogelijk. In principe wordt de uitkering verstrekt in de vorm van een renteloze lening. In het jaar na de bijstandsverlening wordt door de gemeente vastgesteld of u nog een deel van de lening moet terugbetalen.
 • Bedrijfskapitaal
  Een rentedragende lening van maximaal € 37.398 (2019) om te investeren.
 • Voorbereidingsperiode
  De voorbereiding op het starten van een eigen bedrijf kan nog andere kosten met zich mee brengen. Voor noodzakelijke investeringen die samenhangen met de voorbereiding, zoals het doen van een marktonderzoek of de aanschaf van bedrijfsmateriaal, kunt u bij uw gemeente informeren naar een voorbereidingskrediet.  Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.
 • Vergoeding begeleidingskosten
  Als uw bedrijf eenmaal is gestart, kan het gewenst zijn om u door een deskundige te laten begeleiden. In het eerste jaar na de start van de onderneming kan de gemeente een bedrag voor deze begeleidingskosten beschikbaar stellen.

Meer informatie over het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) zie: Bijstandverlening Zelfstandigen