Ga naar inhoud

Arbeidsvoorwaarden en wijzigingen

In de arbeidsovereenkomst staan de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Als een Cao van toepassing is, dan zijn hierin ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Bij arbeidsvoorwaarden kan het gaan om het salaris en de werktijden. Maar bijvoorbeeld ook om:

De duur van de overeenkomst: bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

U kunt niet onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan met een werknemer. U kunt maximaal 3 opvolgende contracten aangaan. Gezamenlijk mogen deze contracten de termijn van 2 jaar niet overschrijden. Gebeurt dat wel? Dan ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan heeft u een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf of een beschikking van de rechter nodig, als de werknemer niet mee wil werken aan het ontslag. Gaat u als werkgever over tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst? U bent dan vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Dat geldt ook als u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt.

Overigens kan een cao afwijkende/andere regels geven voor het aantal arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan.

Opzegtermijn

De toepasselijke opzegtermijn volgt uit de wet. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor de werkgever is de opzegtermijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband. In een arbeidsovereenkomst of de cao kunnen andere opzegtermijnen worden opgenomen. Wilt u de opzegtermijn in het nadeel van de werknemer inkorten? Dit kan alleen bij Cao geregeld worden.

Proeftijd

Tijdens de proeftijd kunt u kijken of een werknemer geschikt is voor het werk en past binnen uw bedrijf. In een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of korter mag geen proeftijd overeengekomen worden. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar, geldt een proeftijd van maximaal 1 maand. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van 2 maanden. Heeft u al eerder met deze werknemer gewerkt in hetzelfde werk? Dan geldt er geen proeftijd meer.

U kunt de proeftijd niet verlengen. Dat kan ook niet als u dat samen met de werknemer afspreekt. Bent u ontevreden over een werknemer en is de proeftijd nog niet verstreken? Geef dan op tijd het proeftijdontslag.

Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding beschermt u uw bedrijf tegen concurrerende werkzaamheden door een ex-werknemer. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel geen concurrentiebeding worden opgenomen. Er moet een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn als u een concurrentiebeding wilt overeenkomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U dient dit zwaarwegende bedrijfsbelang in de arbeidsovereenkomst te motiveren. Bovendien moet het zwaarwegende belang er zijn bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag u wel een concurrentiebeding opnemen. Houd er rekening mee dat u het concurrentiebeding moet beperken in tijd en in geografische omvang.

Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Wilt u de arbeidsvoorwaarden van uw werknemer(s) wijzigen? Daar kunt u met uw werknemer(s) afspraken over maken. Deze afspraken zet u op papier. Wanneer de werknemer deze ondertekent, dan gelden de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Werkt uw werknemer niet mee? Dan kunt u soms toch de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Het is dan mede van belang of er een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. U moet altijd een goede reden hebben voor de wijziging. De belangen van de werknemer spelen een rol bij de beslissing of de voorwaarden gewijzigd kunnen worden.