Ga naar inhoud

9 november 2021

Schade door gaswinning: vaste vergoeding of maatwerkprocedure?

Heb je schade door gaswinning en beoordeelde een deskundige van het IMG dat de schade komt door mijnbouw in de buurt? Dan kun je kiezen voor een vaste vergoeding óf een maatwerkprocedure. Maar: welke van de twee moet je kiezen?

Wat is het bewijsvermoeden?

De wetgever heeft in artikel 6:177a lid 1 BW het bewijsvermoeden opgenomen. Het bewijsvermoeden is van toepassing op fysieke schade(s) aan de woning. Het bewijsvermoeden betekent dat schade vermoed wordt te zijn veroorzaakt door de mijnbouwactiviteiten in het Groningerveld of de gasopslag Norg.

Het is aan het IMG om dit vermoeden te weerleggen. Het bewijsvermoeden is pas weerlegd als het IMG een evident en aantoonbaar andere oorzaak als uitsluitende oorzaak voor de schade kan aanwijzen.

 • Slaagt het IMG er niet in om het bewijsvermoeden te weerleggen? Dan heeft de schademelder recht op een schadevergoeding.
 • Slaagt het IMG er wél in, dan komt de bewijslast weer bij de schademelder te liggen. De schademelder zal dan moeten bewijzen dat de schade wél het gevolg is van de gaswinning.

Wanneer is het bewijsvermoeden van toepassing?

Er zijn twee situaties wanneer het bewijsvermoeden van toepassing is:

 • Als er indirecte schade is door diepe bodemdaling. Daar is in specifieke gebieden en specifieke omstandigheden sprake van. Momenteel wordt gewerkt aan een advies om die specifieke gebieden vast te stellen.
 • Als er een beving met een trillingssterkte van meer dan 2 mm/s (met 1 procent overschrijdingskans) is geweest op het schadeadres.

Meer informatie over het bewijsvermoeden en de criteria vind je op schadedoormijnbouw.nl.

Wat is de vaste vergoeding?

De vaste vergoeding van € 5.000 is bedoeld om woningeigenaren een snel en eenvoudig alternatief te bieden voor de afhandeling van kleine, eenvoudige schades. Bewoners hebben zekerheid over het te ontvangen bedrag.

Ook hoeven ze geen langdurige procedure aan te gaan bij het IMG om een vergoeding voor de fysieke schade te krijgen. Er komt namelijk geen deskundige langs om een adviesrapport op te maken. Daardoor is de verwachte doorlooptijd sneller. Het bewijsmateriaal bestaat uit foto’s die de bewoner zelf maakt.

Vanaf wanneer gaat de regeling van de vaste vergoeding open?

Het IMG heeft per 1 november 2021 de regeling van de vaste vergoeding open gezet. Bewoners die vanaf dit moment een nieuwe, eerste aanvraag indienen, komen mogelijk in aanmerking voor de vaste vergoeding. Bewoners die vóór 1 november 2021 al een aanvraag in hadden gediend, kunnen vanaf 8 december 2021 hun keuze vastleggen. Tot dat moment staat hun aanvraag 'on hold'.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de vaste vergoeding?

De bewoner moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de vaste vergoeding:

 • de bewoner moet een natuurlijke persoon zijn;
 • het moet gaan om de eerste melding op dit adres ;
 • de bewoner is op dit moment de eigenaar van het object waarvoor de schade gemeld wordt;
 • de mogelijke mede-eigenaren geven toestemming voor de aanvraag;
 • het object staat in het effectgebied van bevingen door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg, of;
 • het object staat in een gebied waar schade kan zijn ontstaan als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling;

Bekijk hier meer informatie over de vaste vergoeding.

Wat zijn de risico’s van de vaste vergoeding?

De vaste vergoeding van € 5.000 is niet zonder risico’s. Als je ervoor kiest om deze vergoeding te accepteren, dan doe je dat tegen finale kwijting. Dat betekent dat alle (gevolg)schades die op dat moment aanwezig zijn, onder de regeling vallen. Ten aanzien van die (gevolg)schades heb je dus geen vordering meer op het IMG.

Met andere woorden: je kunt pas een nieuwe aanvraag indienen bij het IMG als er een nieuwe aardbeving is geweest met op jouw adres een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde (mm/s). Of bij nieuwe schade(s) door indirecte effecten van diepe bodemdaling. De drempel van 5 mm/s betekent dat er een beving moet komen van minimaal 3.7 op de schaal van Richter. Dit is een heel hoge grens.

De finale kwijting ziet ook op scheuren die op dit moment nog niet aan jou bekend zijn. Zoals scheuren achter het behang, in de kruipruimte, of aan de fundering. Ga je akkoord met de vaste vergoeding? Dan kun je deze schades niet meer melden bij het IMG, ookal ontdek je ze pas later. Behalve als er na de schademelding een beving van meer dan 5 mm/s heeft plaatsgevonden. Of als er nieuwe schade(s) door indirecte effecten van diepe bodemdaling zijn. Het is dan aan jou om deze indirecte effecten aan te tonen.

Effectgebied

Verder is het goed om te weten dat de vaste vergoeding alleen geldt voor adressen die binnen het zogeheten effectgebied liggen. Het effectgebied is het gebied waarbinnen het IMG het bewijsvermoeden óók van toepassing acht. Dit betekent dat de schademelders die in aanmerking komen voor de vaste vergoeding, ook een beroep kunnen doen op het bewijsvermoeden.

In beginsel wordt dan vermoed dat de schade mijnbouwgerelateerd is. Het is aan het IMG om een evident en aantoonbare andere oorzaak aan te voeren en te bewijzen. Bij de maatwerkprocedure heb je dus al een voorsprong door de toepassing van het bewijsvermoeden.

Is de vaste vergoeding hetzelfde als de Stuwmeerregeling?

De vaste vergoeding is te vergelijken met de Stuwmeerregeling uit 2019. Een verschil is dat de regeling van de vaste vergoeding (zoals het nu lijkt) permanent open blijft staan.

Moet ik akkoord gaan met de vaste vergoeding?

Als je in aanmerking komt voor de vaste vergoeding, dan betekent dat niet dat je er verplicht mee akkoord moet gaan. Ga je niet akkoord, dan staat de maatwerkprocedure voor je open.

Wat is de maatwerkprocedure?

Dit is de reguliere procedure die ook voor 1 november 2021 beschikbaar was. Deze procedure gaat als volgt:

 1. Nadat je een schademelding hebt gedaan bij het IMG, schakelt het IMG een deskundige in. Deze deskundige komt bij je langs voor de opname van de schades. Hier maakt de deskundige een adviesrapport van op.
 2. In het adviesrapport staat welke schades volgens de deskundige mijnbouwgerelateerd zijn en dus voor vergoeding in aanmerking komen. Hierbij is het bewijsvermoeden van belang.
 3. Je kunt een zienswijze indienen op dit adviesrapport. Hierbij geef je aan waarom je het wel of niet eens bent met het adviesrapport.
 4. Naar aanleiding van jouw zienswijze neemt het IMG een besluit.

Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Afhankelijk van de complexiteit van het bezwaar, handelt het IMG het bezwaar zelf af óf schakelt zij een bezwaaradviescommissie in. Na het indienen van het bezwaar neemt het IMG een besluit op bezwaar. Hier kun je eventueel nog tegen in beroep en hoger beroep.

Wat zijn de risico’s van de maatwerkprocedure?

Als je in aanmerking komt voor de vaste vergoeding, dan is het de vraag of de hoogte van de schadevergoeding van een maatwerkprocedure hoger is dan € 5.000. Het kan zijn dat de IMG-deskundige beoordeelt dat de gemelde schades niet mijnbouwgerelateerd zijn. Het IMG wijst jouw aanvraag dan (voor een deel) af. In dat geval ontvang je een lagere compensatie dan wanneer je akkoord zou gaan met de vaste vergoeding.

Let wel: als je de vaste vergoeding afwijst en het maatwerktraject volgt, kun je nieuwe schades gewoon melden. Deze worden dan overeenkomstig het beoordelingskader van het IMG beoordeeld.

Ben je het niet eens met het besluit (op bezwaar) van het IMG? Dan kun je in een later stadium eventueel in beroep. De ervaring leert dat uitspraken van rechters in beroepszaken tot nu toe niet in het voordeel van bewoners zijn.

Kan ik advies krijgen over wat ik moet kiezen?

De keuze om wel of niet akkoord te gaan met het aanbod van € 5.000, kan Univé Rechtshulp helaas niet voor je maken. We hopen dat we je op weg hebben kunnen helpen door de voor- en nadelen van de vaste vergoeding en de maatwerkprocedure op een rijtje te zetten. Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Deel dit bericht