Ga naar inhoud

Privacy en vertrouwen

We vinden het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt bij ons. Op deze pagina lees je hoe wij omgaan met informatie waarvan je niet wilt dat die op straat komt te liggen. Maar ook hoe wij denken over respect en vertrouwen.

We gaan uit van vertrouwen en wederzijds respect

Verzekeren is een kwestie van wederzijds respect en vertrouwen. Hiervoor hebben wij een aantal regels opgesteld. Deze vind je terug in onze fraudeverklaring. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Hoe gaan we om met jouw privacy?

Het belang van jouw privacy is ook groot voor ons. Daarom hebben wij regels over hoe wij omgaan met je gegevens. Deze regels vind je terug in onze privacyverklaring Univé Rechtshulp.  Wanneer je gebruik maakt van de Univé Mediator, kun je de privacyregels nalezen in de privacyverklaring Univé Mediator.

We zorgen voor beveiliging van je gegevens

Ons contact met jou willen we graag zo eenvoudig, transparant en soepel mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd is het onze plicht om te zorgen dat niemand onterecht jouw gegevens kan zien, of jouw identiteit kan misbruiken. Daarom hebben wij onze systemen beveiligd. Ook controleren we of je degene bent die je aangeeft te zijn.

Beveiligd mailen met Univé Rechtshulp via ZIVVER

Univé Rechtshulp wil snel en veilig informatie met je uitwisselen via e-mail. Dit willen we bereiken met de extra beveiliging van ZIVVER. ZIVVER zorgt dat vertrouwelijke informatie veilig en onleesbaar voor anderen is wanneer deze bij jou aankomt. Dit betekent dat alleen jij de inhoud van deze e-mail kunt lezen.

Univé Rechtshulp doet proef met ZIVVER

Momenteel doet Univé Rechtshulp een proef om veilig informatie en bestanden met je te delen via e-mail. Dit gebeurt met de extra beveiliging van ZIVVER. We doen deze proef met een deel van onze organisatie, en daarmee ook met een deel van onze klanten. Mogelijk ontvang je om die reden vergrendelde berichten via ZIVVER.

Meer weten over hoe ZIVVER werkt?

Lees dan onze uitleg over het gebruik van ZIVVER, bijvoorbeeld over hoe je een bericht opent en beantwoordt.