Ga naar inhoud

Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening is erg belangrijk. Op deze pagina lees je wat wij doen om je zo goed mogelijk te helpen.

Je hebt recht op de beste juridische hulp

Niet alleen wíj vinden dat, dat vindt onze overheid en het verbond van verzekeraars ook. Iedereen is het er over eens dat jouw verzekeraar je goed moet helpen. Daarom zijn er instanties en adviesraden opgericht. Deze instanties en adviesraden houden toezicht op de verzekeraars. Zij hebben ook regels, codes, werkafspraken en voorschriften bedacht waar verzekeraars zich aan moeten houden. Alles om je beter te kunnen helpen.

We stellen hoge eisen aan onszelf

We willen dat je gegarandeerd bent van kwalitatief goede rechtshulp. Daarom hebben we een kwaliteitshandvest gemaakt. Hierin staan de eisen genoemd die we onszelf hebben opgelegd. Zo weet je wat je van ons kunt verwachten.

We beschikken over de juiste kennis en vaardigheden

Onze rechtshulpverleners zijn deskundig en bezitten de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de behandeling van jouw conflict. Zo beschikken we over een uitgebreide juridische bibliotheek die altijd actueel is.

Ook hebben we een opleidingsbeleid dat jaarlijks wordt vernieuwd. Daarin is veel aandacht voor het onderhouden en verder ontwikkelen van juridische kennis. Maar ook veel ruimte voor ontwikkelen van vaardigheden zoals taalvaardigheid, klantgerichtheid, onderhandelingsvaardigheid en procesvaardigheid. Bovendien wordt elke junior rechtshulpverlener begeleid en getraind door een ervaren collega.

We controleren onze kwaliteit voortdurend

We controleren steeds welke kwaliteit we daadwerkelijk bieden. Dat doen we op verschillende manieren:

  • We laten voortdurend de dossiers controleren in een collegiale toets door een ervaren jurist. De toets vindt plaats aan de hand van een groot aantal toetsvragen op zowel de juridische inhoud als de dienstverlening maar ook op naleving van regelgeving waaronder de Kwaliteitscode Rechtsbijstand.
  • In audits wordt getoetst of wij de Kwaliteitscode Rechtsbijstand goed naleven.
  • We vragen aan jou wat je van onze dienstverlening vindt. Dat doen we in een klanttevredenheidsonderzoek.

We blijven leren

Wij zijn altijd bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Op basis van jouw reacties en signalen, maar ook op basis van onze dossierreviews en interne processen, stellen wij voortdurend vast waar wij kunnen verbeteren.

In 2023 heeft dat geleid tot:

  • Het opzetten en invoeren van een aanpak van burenconflicten met als doel een duurzamere oplossing voor alle betrokkenen
  • Het organiseren van trainingen over de-escalatie van conflicten; conflicten zijn lastiger op te lossen als in het conflict de emoties van partijen een te grote rol spelen
  • Het aantrekken van extra medewerkers om te voorkomen dat achterstanden ontstaan door toedoen van de toegenomen instroom van rechtshulpverzoeken
  • Het opzetten van nieuwe vormen van kennisdeling over conflicten die gaan over sociale voorzieningen; daarmee waarborgen we dat we voortdurend inspelen op de snelle veranderingen op dat rechtsgebied en in de samenleving
  • Het opstellen van nieuwe interne protocollen waarmee we nog beter kunnen zorgen voor interne begeleiding en opleiding

Wij houden ons aan deze codes en voorschriften:

In De Gedragscode Verzekeraars staat hoe verzekeraars zich moeten gedragen naar klanten, in de maatschappij en in de markt. Deze code is het fundament voor alle verzekeraars. Alle andere codes zijn hiervan afgeleid. De gedragscode is gemaakt door het Verbond van Verzekeraars.

In De Kwaliteitscode Rechtsbijstand staat welke verplichtingen we hebben naar onze klanten en wat klanten kunnen verwachten van ons. Deze code is gemaakt door het Verbond van Verzekeraars.

De Letselschade richtlijnen hebben als doel discussies te voorkomen en de behandeling van letselschades sneller en beter te laten verlopen. De Richtlijnen zorgen voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke manier van behandelen van Letselschades. Daar zijn wij natuurlijk een voorstander van. De richtlijnen zijn door de Letselschaderaad gemaakt.

In de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) staat beschreven welke morele waarden en verantwoordelijkheden centraal moeten staan bij het behandelen van Letselschade. Hierin staat de benadeelde altijd centraal. De Letselschaderaad heeft deze code gemaakt. Uiteraard werken we volgens deze code.

De GOMA (gedragscode medische aansprakelijkheid) helpt de behandeling van de Letselschade te verbeteren. En helpt ook om openheid over Medische Incidenten te bevorderen. In de GOMA staan voorschriften voor schadebehandeling wanneer er sprake is van schade na een medische behandeling. De Letselschaderaad heeft deze code gemaakt.