Ga naar inhoud

20 juli 2023

Tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met long COVID

Demissionair minister Helder heeft een tegemoetkomingsregeling voorgesteld voor zorgmedewerkers met langdurige klachten na corona ('long COVID'). Lees of jij in aanmerking komt en hoe je een aanvraag indient.

Wanneer gaat de regeling in?

Er is nog veel kritiek op de voorgestelde regeling, maar wij verwachten dat deze in september 2023 van kracht wordt. Vooruitlopend hierop schetsen we alvast de regeling in grote lijnen.

Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkomingsregeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die:

 1. tijdens de eerst golf van de COVID-pandemie van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 tijdens het werk in een zorginstelling besmet zijn geraakt met COVID én;
 2. waarbij nadien post-COVID is vastgesteld door een arts.

In de wet staat een lijst opgenomen welke zorgaanbieders onder deze regeling vallen.

Andere (zorg)medewerkers die ook in aanmerking kunnen komen zijn:

 • medewerkers die tijdens de eerste golf geen zorg verleenden maar bijvoorbeeld kamers van COVID-patiënten schoonmaakten of het eten en drinken verzorgden
 • administratief medewerkers die tijdelijk insprongen om directe zorg te verlenen aan COVID-patiënten
 • militairen die tijdens de eerste golf hebben bijgesprongen
 • BIG-geregistreerde artsen of verpleegkundigen die werkzaam waren in een justitiële inrichting waar COVID patiënten werden verzorgd

Minimaal 35% arbeidsongeschikt

De regeling is alleen voor zorgmedewerkers die na twee jaar ziekte volledig en duurzaam arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden. Zorgmedewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn voor de WIA kunnen geen aanspraak maken op de regeling.

Vergoeding

De vergoeding is € 15.000 per zorgmedewerker. Belangrijk is dat de zorgmedewerker, na ontvangst van de tegemoetkoming, zelf via de Belastingdienst binnen drie jaar een beroep doet op vermogensuitzondering. Een verstrekking van de vergoeding kan namelijk onderdeel worden van het vermogen. Dit heeft mogelijk invloed op huurtoeslag, zorgtoeslag, Wet langdurige Zorg en WMO. Een verzoek aan de Belastingdienst kan dit voorkomen.

Wie komt niet in aanmerking?

Fysiotherapeuten, tandartsen en apotheken vallen niet onder de regeling. Ook medewerkers die op basis van de WMO huishoudelijke ondersteuning boden tijdens de eerste golf worden uitgesloten van de regeling.

Aanvraag indienen

Je kunt je aanvraag elektronisch indienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) via www.dus-i.nl. Let op: aanvragen kunnen alleen worden ingediend vanaf 25 september 2023 (9.00 uur) tot uiterlijk 23 oktober 2023 (12.00 uur). Aanvragen die hierna worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Zorg daarom dat je op tijd je aanvraag indient.

Benodigde documenten

Bij je aanvraag moet je in ieder geval deze documenten aanleveren: 

 • aanvraagformulier;
 • arbeidsovereenkomst;
 • verzekeringsbericht van het UWV;
 • afschrift van de WIA-beslissing;
 • medische informatie waaruit blijkt dat een arts post-COVID heeft vastgesteld, zoals het verslag van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek behorende bij de WIA-beslissing.

Op dit moment is nog onduidelijk of de regeling in september 2023 in werking treedt. Wel is het praktisch om alvast bovenstaande documenten te verzamelen zodat je, gezien de korte aanvraagperiode, op tijd jouw aanvraag kunt indienen. Deze documenten vraag je verzekeraar ook op als je een beroep op jouw rechtsbijstandverzekering doet voor iets dat met deze regeling te maken heeft.

Op Rijksoverheid.nl kun je de publicatie van deze regeling in de gaten houden.

Deel dit bericht