Ga naar inhoud

Moet ik mijn grond altijd eerst aan de gemeente aanbieden?

Nee, er zijn een paar uitzonderingen. Op deze pagina beschrijven we deze zoals ze in de wet staan. Hier komt veel juridische taal bij kijken.

Wil je hier als verzekerde meer uitleg over? Neem dan gerust contact met ons op. Een van onze juristen legt je graag uit wat dit voor jou betekent.

Je bent niet verplicht om je grond aan te bieden aan de gemeente in het geval van:

 1. een overeenkomst tussen bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede graad of met een pleegkind. Onder pleegkind wordt verstaan degene, die duurzaam als een eigen kind is onderhouden en opgevoed;

 2. verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap;

 3. een uiterste wilsbeschikking;

 4. een overeenkomst met de Staat, een provincie, een waterschap of een door Ons aan te wijzen publiekrechtelijk lichaam of in het openbaar belang werkzame rechtspersoon. De aanwijzing wordt in de Staatscourant bekendgemaakt;

 5. een verkoop krachtens wetsbepalingen of openbare executoriale verkoop;

 6. een overeenkomst met een pachter in verband met dienst voorkeursrecht tot koop als bedoeld in afdeling 11 van titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, betrekking hebbend op gronden waarop het gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd op basis van artikel 6 of 5 van de Wvg;

 7. een in een akte vervatte koop- of optieovereenkomst voor zover:

  1. de vervreemding geschiedt aan een in de overeenkomst met name genoemde partij en tegen een in die overeenkomst met name genoemde of volgens de overeenkomst bepaalde prijs;

  2. de overeenkomst is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster vóór de inwerkingtreding van het gemeentelijk voorkeursrecht; en

  3. de vervreemding plaatsvindt binnen zes maanden na de dag van de inschrijving van de overeenkomst in de openbare registers. Uitsluitend op grond van door jou aannemelijk gemaakte gewichtige redenen kan de gemeente je eventueel vrijstelling verlenen van de aanbiedingsplicht. De gemeente kan daarbij beperkingen opleggen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?