Ga naar inhoud

Begrippenlijst

Ben je een lastig juridisch woord tegengekomen? Dan helpen we je graag verder. Zoek het woord op in onze begrippenlijst en lees wat het precies betekent.

A

Aangifte (van iets strafbaars)
Aansprakelijk stellen
Achterstallig onderhoud
Achterstallig salaris
Actueel belang
Adoptieverlof
Affectieschade
Algemene voorwaarden
Alimentatie (kinderen)
Alimentatie (partner)
Appèl
Appellant
Arbeidsconflict
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Arbeidsongeschikt
Arbeidsongeval
Arbeidsrecht
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaardengesprek
Arbitrage
Arrest
Akte
Akte van cessie
Akte van levering
Ambtenarenrecht

B

Bedenktijd
Bedrijfsaansprakelijkheid
Beëindigingsovereenkomst
Belang
Belanghebbende
Belemmering
Bemiddelaar
Bemiddeling
Benadeelde partij
Beneficiair aanvaarden
Bepaling
Beroep
Beroepsaansprakelijkheid
Beroepschrift
Beroepsprocedure
Beschikking
Beslag (bij een schuld)
Beslag (bij een strafbaar feit)
Bestemmingsplan
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuursorgaan
Bestuursrecht
Bestuursrechter
Betaald verlof
Betrokkene
Bevallingsverlof
Bevoegdheid
Bewijslast
Bewindvoerder
Bijzonder verlof
Bodemprocedure
Borg
Bovenwettelijke vakantiedagen
Buitengerechtelijke kosten
Buitengewoon verlof
Burengeschil
Burenrecht
Burgerlijk recht

C

Calamiteitenverlof
Cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
Cassatie
Casseren
Civiel recht
Civiele rechter
Claim
Compensatie
Concurrentiebeding
Conflict
Consument
Consumentenkoop
Contract
Contract met uitzendbeding
Contractuele aansprakelijkheid
Courtage
Curatele
Curator
Cybercrime / cybercriminaliteit

D

Dagvaarding
Dagvaardingsprocedure
DDoS-aanval
Dekking
Delict
Derde belanghebbende
Derving van woongenot
Deurwaarder
Dienstbetrekking
Dienstverband
Direct belanghebbende
Dwangsom

E

Eenzijdig ongeval
Eenzijdig wijzigingsbeding
Echtscheiding
Echtscheidingsconvenant
Echtscheidingsovereenkomst
Eigen belang
Eigendomsakte
Eigendomsbewijs
Eiser
Erf
Erfgenaam
Erfafscheiding
Erfdienstbaarheid
Erfenis afwikkelen
Erfenis beneficiair aanvaarden
Erfenis vereffenen
Erfenis verwerpen
Erfenis zuiver aanvaarden
Erfgrens
Erflater
Erfrecht
Executeur

F

Failliet / faillissement
Familie- en personenrecht
Familierechter
Formeel recht

G

Geboorteverlof
Gederfd woongenot
Geïntimeerde
Gerechtelijke procedure
Gerechtsdeurwaarder
Gerechtshof
Gerechtssecretaris
Geschil
Geschillencommissie
Getuigenverklaring
Gootrecht
Grief
Griffie
Griffier
Griffierecht

H

Hacken / hacking
Herroepingsrecht
Hinder
Hof
Hoge Raad
Hoger beroep
Homologatie
Hoorzitting
Huurbescherming
Huurovereenkomst
Huurovereenkomst 'naar zijn aard van korte duur'
Huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

I

Identiteitsfraude
Inboedel
Indeplaatsstelling
Immateriële schade
Ingebrekestelling
In gebreke stellen

J

Jeugdstrafrecht
Juridische procedure
Juridisch geschil
Jurisprudentie 
Jurist
Justitie

K

Kadaster
Kantonrechter
Kavel
Kinderalimentatie
Kinderrechter
Koop op afstand
Koopovereenkomst
Kortdurend zorgverlof
Kort geding
Kraamverlof

L

Langdurend zorgverlof
Legaat
Legataris
Legator
Legitieme portie
Letsel
Letselschade
Leveringsakte
Locatiegetuige
Loondienst
Loonvordering
Looptijd

M

Making
Materiële schade
Matigen
Mediation
Mediator
Min-maxcontract
Misdrijf
Modelovereenkomst
Mondeling
Mondelinge behandeling

N

Nadeelcompensatie
Nalatenschap
Nietig verklaren
Niet-ontvankelijk
Notariële akte
Notaris
Normaal maatschappelijk risico
Nulurencontract

O

Objectief belang
Officier van justitie (OvJ)
Onbetaald verlof
Onderhavig
Ondeugdelijk product
Onherroepelijk
Omgevingsvergunning
Onrechtmatig
Onrechtmatig bewijs
Onrechtmatige hinder
Ontbinden
Onterven
Ontslagbescherming
Ontslag met wederzijds goedvinden
Ontslag op staande voet
Ontslagprocedure
Ontslagvergoeding
Ontvankelijk
Onverwijlde spoed
Openbare registers
Openbaar Ministerie (OM)
Oproepcontract
Oproepcontract met voorovereenkomst
Opstal
Opzegboete
Opzegtermijn
Opzegverbod
Opzegvergoeding
Ouderschapsplan
Ouderschapsverlof
Overeenkomst
Overstapboete
Overtreding
Overlast

P

Pacht
Pandrecht
Passeren (van een akte)
Partneralimentatie
Partnerverlof
Perceel
Personen- en familierecht
Persoonlijk belang
Persoonlijk letsel
Phishing
Planschade
Pleidooi
Politierechter
Primaire arbeidsvoorwaarden
Procederen
Procedure
Proceskosten
Proces-verbaal
Pro-deo
Productaansprakelijkheid
Proeftijd
Pro-forma / proforma

R

Raad van State
Raamovereenkomst
Ransomware
Recht op uitzicht
Recht op woongenot
Rechtmatig
Rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekering
Rechtshulp
Rechtshulpverlener
Rechtspraak
Rechtstreeks belang
Rechtszaak
Recht van goot
Recht van overpad
Recht van weg
Relatiebeding
Relay attack
Risicoaansprakelijkheid
Roerende zaak

S

Samenlevingscontract
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Seponeren
Schadeclaim
Schadevergoeding
Scheiding van tafel en bed
Schikking
Shockschade
Schuldaansprakelijkheid
Schuldvraag
Slapend dienstverband
Smartengeld
Sociaal plan
Spoedeisend belang
Spoedprocedure
Stille getuige
Strafbaar feit

T

Tegemoetkoming
Tegenpartij
Testament
Tijdelijk arbeidscontract
Transitievergoeding
Transportakte
Tussenhuur

U

Uitspraak
Uitzendbeding

V

Vaderschapsverlof
Vaststellingsovereenkomst
Vereffenaar
Vereffenen (erfenis)
Verjaren / verjaring
Verlof
Vernietigen
Versterf
Verstoring van woongenot
Vertrekpremie
Verweer
Verzuim
Verzoekschrift
Vonnis
Voorlopig oordeel
Voorlopige voorziening
Voorzienbaar / voorzienbaarheid
Vordering

W

Waarborgsom
Wederpartij
Werkgeversaansprakelijkheid
Wettelijk
Wettelijke aansprakelijkheid
Wettelijke bedenktijd
Wettelijke garantie
Wettelijke proeftijd
Wettelijke vakantiedagen
Wilsbekwaamheid
Wilsovereenstemming
WOZ-waarde

Z

Zichttermijn
Ziekteverlof
Zienswijze
Zitting
Zorgverlof
Zwaarwegend belang
Zwangerschapsverlof